Så kommer du i gång med energibesparingsåtgärder i ditt flerbostadshus

Värmekostnader står för ca 30–40% av en fastighets energikostnader. I en tid av höga energipriser står många fastighetsägare inför utmaningen att sänka uppvärmningskostnaderna. Vi reder ut de vanligaste effektiviseringsåtgärderna för flerbostadshus och lyfter vilka frågeställningar som bör beaktas vid en energikartläggning.

Gör en nulägesanalys för att få koll på hur väl fastigheten förvaltar energi
Värmeförlusterna för en byggnad består av två delar: ventilationsförluster, det vill säga den värme som leds ut via ventilationssystemet, samt transmissionsförluster som läcker via väggar, tak, fönster, dörrar och golv. En transmissionsberäkning bör genomföras vid ny- och ombyggnation samt vid effektiviseringsåtgärder och kan ligga till grund för hur stor effekt som krävs samt hur systemet ska anpassas efter fastighetens behov. Beräkningen kan även vara till hjälp för att identifiera grundläggande effektiviseringsåtgärder, såsom att tillexempel tilläggsisolera fastigheten och täta fönster.

Injustera värmesystemet och uppnå en jämn temperaturnivå
Att justera värmesystemet handlar inte bara om att skruva på radiatorventilerna. Genom att gå igenom värmeanläggningen och göra relevanta injusteringar så går det att uppnå jämnare temperatur i varje enskild lägenhet. För låga temperaturer högt upp i fastigheten eller stora temperaturskillnader kan i många fall tyda på att det är obalans i värmesystemet. I ett flerbostadshus är det dessutom vanligt att det över tid sker ombyggnationer, där exempelvis ett vindsförråd eller en kontorslokal byggs om till en bostadslägenhet. Då krävs det i regel ytterligare injusteringsåtgärder för att kunna uppnå en god komfort och minska energibehovet. Målsättningen med att injustera värmesystemet är att uppnå en jämnare temperatur i fastigheten och på så sätt minska förbrukningen.

Säkerställ energieffektiva system genom att se över befintlig reglerutrustning
Ofta går det att spara upp mot 5–10% genom att uppgradera och byta ut äldre reglerutrustning. Det kan exempelvis handla om att byta ut äldre termostatventiler och på så sätt garantera en högre noggrannhet. Att implementera rumsgivare, som styr efter inomhustemperaturen, leder till en jämnare temperaturnivå. Med stöd av modern reglerutrustning går det dessutom att undvika dyra effekttoppar, samtidigt som kontinuerlig mätning gör att man kan undvika ett för högt uttag.

Implementera verktyg för kontroll, mätning och uppföljning
Att ha full kontroll över fastigheten är att skapa förutsättningar för energieffektivisering. Med ett uppkopplat fastighetssystem går det att samla all fastighetsdata i en plattform, vilket gör det enklare att visualisera resultat och jämföra energianvändning före och efter genomförda åtgärder. Genom att kontinuerligt mäta och följa upp blir det dessutom möjligt att över tid optimera systemens prestanda, och identifiera nya åtgärder som leder till energieffektivisering.