Rumsstyrning med ökad flexibilitet - perfekt för större hotell- och kontorsprojekt

Våra Regio rumsregulatorer är baserade på en smart och öppen plattform som nu ger ännu fler flexibla funktioner som underlättar utförandet av komplexa projekt inom rumsstyrning. Allt för att göra installation och integration enklare när du optimerar komforten och energibesparingarna i byggnader.

Den uppdaterade mjukvaran i Regio Ardo-serien består av flera nya, efterfrågade funktioner och förbättringar som är särskilt lämpliga för hotell och kontor. Några av de främsta nyheterna är en heartbeat-funktion för kontinuerlig reglering om kommunikationen bryts med SCADA-systemet, ytterligare extern avläsning av in- och utgångar som ökar mångsidigheten samt en extra zonfunktion för badrum. Se även till att dra nytta av både nya och befintliga användarvänliga funktioner i Application tool, som exempelvis multiload-funktionen, något som hjälper dig att spara mycket tid!

Nya funktioner i Regio Ardo:

Heartbeat för kommunikation

Heartbeat-funktionen för kommunikation gör att regulatorn kan fortsätta att styra lokalt, även om kommunikationen till SCADA-systemet går förlorad. När funktionen är aktiverad och ett kommunikationsfel uppstår, återgår regulatorn till ett förinställt driftläge. När kommunikationen återställs, återgår regulatorn till normal drift. Funktionen aktiverar ett larm när det uppstår ett kommunikationsfel. Detta är en funktion som passar för hotellapplikationer, som back-up, när regulatorn styrs av en huvudenhet eller ett SCADA-system.

Externa avläsning av ingångar

Externa sensoringångar som inte är anslutna till någon central slinga eller rum kan läsas och konfigureras av ett SCADA-system. Detta gör regulatorn än mer mångsidig vilket hjälper till att skapa smartare rumslösningar.

Extern avläsning av utgångar

Nu är det möjligt att manuellt styra alla utgångar i regulatorn via ett SCADA-system eller en huvudenhet. Detta gör att fler saker kan styras via vår smarta rumsregulator.

Nytt VAV-alternativ, VAV-reglering på Min värde

VAV-regleringen är kopplad till den minsta utstyrningen som valts för de olika driftlägena. Det påverkas inte av värme-/kylregleringen eller hög CO2-halt.

Möjlighet att återställa rumsenheten

Hotellfunktion som återställer alla manuella justeringar från rumsenheterna när regulatorn byter från upptagen till ledig.
Att "återställa rummet" när en gäst checkar ut och en annan checkar in. Börvärdesjustering inställd på 0 och fläkthastighet inställd på återgång till Auto.
Vi rekommenderar att inte använda denna funktion med ED-RU-enheter utan display, eftersom de kommer att ge felindikering tills det sker en ny handling i ED-RU.

Uppdaterade EC-fläkt inställningar

EC-fläkt hastighetsstart - Fläkten startar vid denna hastighet när efterfrågan är högre än fläkthastighetsbehovet.
Fläkthastighet för forcerad ventilation - Den hastighet med vilken fläkten kommer att gå när forcerad ventilation aktiveras.

Extraregleringzon

Extrazon-funktionen är avsedd för styrning av golvvärmen i en extrazon, t.ex. ett badrum, parallellt med styrningen av huvudrummet. Detta innebär att extrazon-styrningen körs med samma närvaroutlösare som huvudrummet (närvarosensor, nyckelkortsbrytare, fjärrinställning osv.), dvs den kontrollerar alltid huvudrummets driftläge och agerar därefter.

Gå till produktsidan för nedladdning av Application tool