Ansvarsbegränsning

Det material som tillgängliggörs på Regins hemsida är endast avsett som allmän information. Det kan finnas en risk för att materialet inte är fullständigt eller helt uppdaterat. Regin Controls Sverige AB ansvarar inte för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna hemsida.

Regin Controls Sverige AB innehar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Distribution, reproduktion, återutsändning, nyutgivning och annat förfogande över eller tillgängliggörande av material på Regins hemsida får inte ske utan Regin Control Sveriges medgivande. Regin Control Sverige AB är inte ansvarigt för tillgång till eller material på annan hemsida som länkas till eller från denna hemsida.

Alla personuppgifter som kommer Regin Controls Sverige AB till del i samband med bl.a. arbetsansökningar behandlas konfidentiellt. Ansökningshandlingar kan komma att behållas av Regin Controls Sverige AB för framtida rekryteringsbehov. I samband med översändande av personuppgifter samtycker uppgiftslämnaren till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Mjukvarorna som beskrivs levereras under licens från Regin och får endast användas eller kopieras enligt licensvillkoren. Ingen del av webbsidorna får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Regin.