Innovativ lösning renar miljöfarlig sjukhusgas

Lustgas är cirka 300 gånger mer miljöfarligt än CO² och används inom vården för smärtlindring och som lugnande preparat. Medclair har tillsammans med Regins partner Ehlin & Larsson tagit fram en innovativ, patenterad lösning för uppsamling av lustgas som sönderdelar gasen till syre och kväve.

Två typer av destruktionsenheter har tagits fram. På kliniker med behov av större volym av lustgasdestruktion används ofta en central destruktor (CDU) som kan försörja upp till 16 behandlingsrum. Önskar man en mer flexibel lösning kan man använda en mobil enhet (MDU) som lätt kan flyttas mellan vårdsalar. Båda destruktionsenheterna har kort uppstartstid, väger lite och har ett lågt luftflöde vilket minskar ljudnivån.

Medicinteknik är genrellt sett en konservativ bransch som kännetecknas av regulatoriska utmaningar och specialiserade lösningar. Men med ett standardiserad styrsystem minskar kostnaderna för produktutveckling och tillverkning. Det gör att Medclair kan erbjuda fler sjukhus en kostnadseffektiv lösning som säkerställer mätning, uppsamling och destruktion av den miljöfarliga gasen.

- Regin ger oss de verktyg vi behöver för att utföra nödvändiga optimeringar av våra produkter. Dessutom kan en nära partner i Sverige säkerställa effektiv support och hållbara leveranser vilket skapar en trygghet för våra kunder, menar Kjell Hilmgård, Quality Manager och Jerker Sundling, CTO, Medclair.

Lustgas - en miljöbov
Ett utsläpp av 1 kg lustgas (mängden vid en normalförlossning) motsvarar ett utsläpp på 300 kg CO² eller 2000 km/1250 miles bilkörning. Förr släpptes lustgas ut i atmosfären utan någon åtgärd, men nu bötfäller de flesta regioner de sjukhus som inte renar sin lustgas. Vid användning av Medclairs enheter oskadliggörs 99% av lustgasen. Förutom vinsterna ur miljösynpunkt så bidrar produkterna till en mer hälsosam inomhusmiljö för personal och patienter.

Lösning som tillgodoser krav på uppföljning och rapportering
Tillsammans med Ehlin & Larsson har Medclair utvecklat ett skalbart styrsystem som används i båda enheterna. Själva programmeringen av Regins Arrigo Building Management System görs av Ehlin & Larsson. Medclair sköter den operativa driften, följer upp, får larm från enheterna och utför åtgärder. En del sjukhus har valt att själva följa upp energi- och lustgasanvändning via gränssnittet i Arrigo BMS. Värdena hämtas in och används i landstingens rapportering till Miljönämnden. CDU-enheterna är alltid uppkopplade till Arrigo BMS medan MDU-enheterna kopplas upp vid behov. Genom att använda uppföljningsfunktioner och historik i Arrigo BMS har man kunnat minska energianvändningen ytterligare både för CDU-enheterna och MDU-enheterna.

Teknisk lösning
Lustgasen samlas in genom en andningsmask som är kopplad till en CDU-enhet eller en MDU-enhet. I enheterna finns en patenterad lågflödesteknik som innebär att man använder ett lågt gasflöde med hög effektivitet. Gasen värms upp i en värmeväxlare och sedan vidare in i en patenterad reaktor/katalysator där man jobbar med temperaturer över 500 grader. I katalysatorn renas (sönderdelas) gasen till syre och kväve. Denna process genererar värme vilken återanvänds i värmeväxlaren. Syret och kvävet släpps sedan ut i atmosfären.

Vid uppstart värms katalysatorn upp med ett elbatteri som styrs av Regins elvärmeregulator Pulser. En MDU-enhet drar < 100 W vid normal drift och en CDUenhet 800 W, där årsbehovet för en CDUenhet är ca 9000 kWh. I varje enhet sitter minst en EXOcompact styrenhet som styr t.ex. flöden och temperaturer. Via Arrigo BMS övervakas processen och energianvändningen och larm följs upp. Programmeringen är gjord av Ehlin & Larsson i nära samarbete med Medclair. Programmet är uppbyggt som ett skalbart standardprogram som kan användas i produkter av olika storlekar.

Enheterna är byggda i moduler vilket underlättar utbytet av enskilda delar vid service. Uppkopplingen till Arrigo BMS gör det enkelt att åtgärda problem och följa upp driften.

Uppskattad energibesparing

  • Energiförbrukningen har minskat till ca en femtedel av motsvarande förbrukning med tidigare typer av destruktionsenheter. Det är en minskning på ca 80%.
  • Varje år renas ca 20 ton lustgas med hjälp av Medclairs enheter. Detta motsvarar ca 6000 ton CO².

Om Medclair

Medclair är ett svenskt företag som sedan 2013 tillverkar enheter för insamling, rening, mätning och destruktion av lustgas. Medclair har utveckling, produktion och service i Borlänge och huvudkontor i Stockholm.

De tillverkar två olika typer av destruktionsenheter i vilka Regins produkter ingår. En CDU, Central Destruction Unit och en MDU, Mobile Destruction Unit. CDU-enheten är fast installerad i vårdinrättningen med lustgasmasker i upp till 16 sjuksalar, medan MDU-enheten är mobil och kan flyttas mellan salar. Förutom dessa enheter tillverkar Medclair också lustgasuppsamlare, andningsmasker och lustgasdetektorer.

Om Ehlin & Larsson

Ehlin & Larsson är ett entreprenadföretag med inriktning på datoriserade styrsystem för fastighetsövervakning och installationer av luftbehandling. De är en certifierad systemintegratör för Regins produkter sedan 2003 och är baserade i Västerås.