Energibesparing vid McNeils läkemedelsproduktion

McNeil hade inte bara ett intresse av att minska sin energiförbrukning, utan också sina CO2-utsläpp. Lösningen blev att implementera styrsystem och produktionsstyrd ventilation från Regin, vilket gav full kontroll över fastighetens parametrar. Idag är McNeil den första Johnson & Johnson fabrik som uppnår full CO2-neutralitet i hela verksamheten, mycket tack vare skicklig användning av Regins styrsystem.

Produktionsstyrd ventilation och building management

Producerande bolag inom läkemedelsbranschen är skyldiga att bevara historik kring produktionsbetingelser i 10 års tid. För McNeil innebär det att historik och uppföljning i Regins styrsystem är till stor nytta. Främst övervakas temperatur, fukt och luftflöde. Men även övriga parametrar bevakas i systemet. Till exempel används brandstyr så att vakten, vid larm, bara behöver använda sig av ett system.

Med hjälp av produktionsstyrd ventilation blev det också möjligt att anpassa flödet efter produktionsaktivitet. Produktionsstyrd ventilation innebar arbete med:

  • Separerade börvärden för värme och kyla per produktionsaktivitet
  • Anpassat luftombyte för olika produktionsaktiviteter
  • Olika larmgränser beroende på produktionsaktivitet
  • Distribution av ventilationsintag och värmeutsläpp
  • Aktiv rumsvolym vid stängda processer
  • Variabel volym av recirkulerad luft
  • Frikyla
  • Justering efter tillgång på energi från extern distribution

Utöver detta har McNeil installerat energimätare i produktionslinjen för att kunna identifiera var det går åt extra mycket energi och åtgärda dessa områden.

Visualisering och framtidssäkring

Målsättningen för McNeil handlade till stor del om att kunna visualisera energiförbrukning och förenkla för de anställda i produktionen. Genom att installera fler energimätare längre ut i systemet kunde varje produktionsenhet få energidata för just sitt arbetsområde. Dessutom skapade dagliga genomgångar av energiåtgång medvetande och engagemang hos personalen.

Ett systematiskt arbete med att framtidssäkra systemen pågår. En styrgrupp för energiuppföljning arbetar med att välja ut, prioritera, analysera och optimera energianvändandet i fastigheterna. Styrgruppen består av energiansvariga från McNeil, integratörer, underhållspersonal samt konsulter och ingenjörer för beräkning och dimensionering.

Energibesparing som ger ringar på vattnet

Genom att följa upp energiåtgången i Regins styrsystem har man kunnat identifiera åtgärder som lett till besparingar. Besparingarna har möjliggjort att McNeil har kunnat byta till miljövänliga energislag som fjärrvärme, biogas och grön el. McNeil delar med sig av sin kunskap och sina lösningar globalt inom koncernen och har fått positivt gensvar från Johnson & Johnsons ledning som uppmuntrar fler till denna typ av satsningar. Man har bland annat avsatt medel i en fond från vilken man kan söka pengar till energibesparande åtgärder.

Teknisk lösning

Styrsystem och styrenheter i fastigheten kommer från Regin. Vakter, sensorer och transmittrar är av flera olika fabrikat. Anläggningen i sin helhet övervakas och loggas via Regins system som valdes tack vare systemets öppna gränssnitt. Temperatur, luftflöde och fukt är särskilt viktiga varibler som loggas, där historiken ska bevaras. Man använder handhavda enheter ute i verksamheten vilket underlättar felsökning och ger en enklare hantering av eventuella problem. Systemet uppfyller kraven enligt regelverket CFR part 11, vad gäller behörigheter och spårbarhet. Analysverktygen i systemet används kontinuerligt för att plocka ut parametrar för uppföljning av olika mätdata, som i sin tur kan ge underlag för både energiuppföljning och ekonomisk uppföljning.

Uppskattad energibesparing

  • 25% mellan 2010 och 2019 (CO² -neutrala sedan 2017)

Om McNeil

McNeil är ett läkemedelsföretag i Helsingborg som ingår i Johnson & Johnson-koncernen. Företaget tillverkar olika former av rökavvänjningsmedlet Nicorette och har 30 produktionslinjer, där vissa är igång dygnet runt och andra
delar av dygnet. McNeil har en fabriksanläggning och en lageranläggning där man sedan 2018 har tre packningslinjer.

Om Systeminstallation

Systeminstallation är en systemintegratör som utvecklar mjukvara, system och produkter för energieffektivisering och automation. Företaget har ett brett utbud av energi och drifttjänster där energiexperter optimerar lösningar både i Sverige och utomlands. Systeminstallation erbjuder också tjänster för underhåll, förvaltning och service.

Företaget startades för drygt 20 år sedan och har vuxit från fyra anställda till över 150, verksamma på flera orter i Sverige. Sunda samarbeten har varit ett av företagets ledord redan från start och man arbetar nära kunder, partners och leverantörer för att tillsammans nå gemensamma mål.

Systeminstallation är verksamma inom följande områden: Kommun, Kontor & Affärslokaler, Bostäder, VA, Spa & Bad, Hotell, Logistik och Energi- & Drifttjänster. Bland referenserna finns företag som Gekås Ullared, Carlsberg, Göteborg Energi, DHL, Schenker och PEAB, men även ett flertal kommuner runt om i landet.